โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรประกาศ มคร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2565
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0983462610
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรนิมิตร วิจิตรเชาว์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0932269738
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรโชคชัย เตาะพอ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรแภิสร หล้าจู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0932295847
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุชาติ ลิขิตเบญจกุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่าย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณร คณิศร หมอคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรบูรณา วิบูลย์จารุวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรจิรภัทร สุมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัชพล โอภาสเมฆี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพีระพล คุณธีระสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวุฒิกร ชูชัยวุฒิกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0864764920
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสหรัฐ สองยางเจริญสุข
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่าย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรรัชชานนท์ อุ่นเรือน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสาธิต เลิศประเสริฐดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรรักชาติ เวียงงามทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธนพล เกิดก่อสุจริต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณร ณัฐพงษ์ บริบูรณ์ขุนเขา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรประเสริฐ รักเสือ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่าย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอนุสรณ์ แก้วสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรจ๊ะทู -
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรประวิทย์ คีรีวงศกร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรจ๊ะทู -
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่าย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรจีรภัทร สุมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัชพล โอภาสเมฆี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรศุภชัย คุณเลิศเกษม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0659131928
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสุทธิพงษ์ ชัยยโฆษิต
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่าย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอภิชัย เมธีกนก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรรังเร อารมณ์พุทธคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรศุภพล อนัตไพสิฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรนนทกร สนิทอักษรวาจา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝารเงิน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสืบศักดิ์ แซ่ย่าง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่าย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรรักขิต อารมณ์พุทธคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรวันชัย ชวาลจำเนียรวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรชนะพงษ์ ทองภูมิคีรีไพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณัฐกฤต การมั่งมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5