โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระมหาสมพงษ์ สมวํโส

พระมหาประกฤษฎิ์ มหาวีโร

พระสุชาติ สุชาตธมฺโม

พระมโนชัย มนชโย