โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระสุรินทร์ สุธีโร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูประกาศธรรมนุยุต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระมนตรี ปุญฺญกุสโล

พระวันชัย ชยชโย

พระณรงค์ศักดิ์ ฐานสิริ