โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง

3. จัดกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดี มีคุณภาพ สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงได้

3. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

4. ครูมีความรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ