โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ฝ่ายบริหาร

พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูประกาศธรรมนุยุต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระปลัดเสาร์คำ สุภภาโส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระมหาสมพงษ์ สมวํโส

พระอนุชิต อธิปญฺโญ

นางทิพวิมล วรรณชัย