โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 ตุลาคม 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..