โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิมพิไลย์ ปาลกวงค์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา เตมู