โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายฐาปนา ภัทรเมธีนนท์

นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอำไพ

พระอนุชิต อธิปญฺโญ