โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพโกศล
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระวิมลมุนี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประกาศธรรมนุยุต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมนูญกิจจานุกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวีรศาสน์ธำรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพยูน มีทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเสาร์คำ สุภภาโส
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร : 0635258338
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวิมล วรรณชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร : 0812872233
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร สิริภัทรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ สิริปรีชารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0861889427
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจินดามณี เลิศมโนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0918385960
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีพันธ์ เวียงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชาลี ภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : กรรมการ/และเลขานุการ
เบอร์โทร : 0812888093
อีเมล์ :