โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพโกศล
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระวิมลมุนี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-ปัจจุบัน