โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปายะ  ฯเปฯ  เทเสถ  ภิกฺขเว  ธมฺมํ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไป  จงแสดงธรรม  เพื่อประโยชน์  ความสุขแก่ชนหมู่มาก  เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเถิด

วิสัยทัศน์ (VISION)

ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นศาสนทายาทที่ดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม