โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวิมล วรรณชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนพรัตน์ บุญตัน

นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น