โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา จอมทอง
2 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยา จอมทอง
3 โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ เชิงดอย ดอยสะเก็ด 0810352830
4 โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยา ดอยเต่า
5 โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา ฝาง
6 โรงเรียนฝางธรรมศึกษา ฝาง
7 โรงเรียนวัดพระบาทอุดม ฝาง
8 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา เขื่อนผาก พร้าว 053-889091
9 โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา สะเมิง
10 โรงเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวนาราม หนองหาร สันทราย 053353297
11 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา สันป่าตอง
12 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา สารภี
13 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง
14 โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ บ่อหลวง ฮอด 081-735-1875,0819514789
15 โรงเรียนอินทารามวิทยา เชียงดาว
16 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. เมืองเชียงใหม่
17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เมืองเชียงใหม่
18 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ /โทรสาร 053-814310
19 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเกต เมืองเชียงใหม่ พระครูใบฏีกาสมพร 081-746-8783
20 โรงเรียนอภัยอริยศึกษา ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ 053214398
21 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ 053-223636
22 โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา เมืองแหง เวียงแหง 053-477299
23 โรงเรียนแม่ริมวิทยา แม่ริม
24 โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา แม่วาง
25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน แม่อาย
26 โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา แม่แจ่ม
27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา ขี้เหล็ก แม่แตง 0-5337-2265
28 โรงเรียนวัดป่าไม้แดง ไชยปราการ