โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ภาพกิจกรรม

14. ภาพกิจกรรมการทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 300 ครั้ง )
13. ภาพกิจกรรมการพัฒนาครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 265 ครั้ง )
12.ภาพกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 288 ครั้ง )
11.ภาพกิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
( จำนวน 0 รูป / ดู 286 ครั้ง )
10.ภาพกิจกรรมการนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 277 ครั้ง )
9.ภาพกิจกรรมภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
( จำนวน 0 รูป / ดู 275 ครั้ง )
8.ภาพกิจกรรมเครือข่ายสายสัมพันธ์สถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 277 ครั้ง )
7.ภาพกิจกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 287 ครั้ง )
6.ภาพกิจกรรมสุขภาวะอนามัยผู้เรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 182 ครั้ง )
5.ภาพกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 184 ครั้ง )
4.ภาพกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 184 ครั้ง )
3.ภาพกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาด้านพระพพุทธศาสนา (B – Net)
( จำนวน 0 รูป / ดู 184 ครั้ง )