โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ภาพกิจกรรม

14. ภาพกิจกรรมการทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 578 ครั้ง )
13. ภาพกิจกรรมการพัฒนาครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
( จำนวน 0 รูป / ดู 514 ครั้ง )
12.ภาพกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 547 ครั้ง )
11.ภาพกิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
( จำนวน 0 รูป / ดู 532 ครั้ง )
10.ภาพกิจกรรมการนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 516 ครั้ง )
9.ภาพกิจกรรมภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
( จำนวน 0 รูป / ดู 505 ครั้ง )
8.ภาพกิจกรรมเครือข่ายสายสัมพันธ์สถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 510 ครั้ง )
7.ภาพกิจกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 656 ครั้ง )
6.ภาพกิจกรรมสุขภาวะอนามัยผู้เรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 348 ครั้ง )
5.ภาพกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 348 ครั้ง )
4.ภาพกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 344 ครั้ง )
3.ภาพกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาด้านพระพพุทธศาสนา (B – Net)
( จำนวน 0 รูป / ดู 343 ครั้ง )