โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 49 คน
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ชัชชัย ชูศรีทอง (ภู)
ปีที่จบ : 2566   รุ่น :
ที่อยู่ :
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพลทวี การยึดใจ (น้องนุ๊)
ปีที่จบ : 2566   รุ่น :
ที่อยู่ : 201บ้านแม่ราจี ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0970308726
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิรักษ์ อริยภูมิสวรรค์ (เจวน)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านขุมแม่รวม
เบอร์มือถือ : 0979693005
อีเมล์ : oppoa312544@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณร จ๊ะทู (จ๊ะ)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านเลขที่98 หมูที่6 บ.หนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ิอาทิตย์ อาชาสามัคคี (จ้อเกอร์)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านห้วยโป่งต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0654051834
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มานพ ปกป้องสกุณา (นพ)
ปีที่จบ : ุ64   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านวะกะเลโค๊ะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เบอร์มือถือ : 0654172191
อีเมล์ : manop220146@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรชนะพงษ์ ทองภูคีรีไพร (ชนะ)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ : บ.ป่ากล้วย ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชี่ยงใหม่
เบอร์มือถือ : 0979388360
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประเสริฐ รักเสือ (เสริฐ)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ :
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รักขิต อารมณ์พุทธคุณ (ขิต)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ : บ.แจ่มน้อย ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาวิฒนา
เบอร์มือถือ : 032185723
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรประวิทย์ คีรีพงศกร (วิทย์)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ :
เบอร์มือถือ : 0806704490
อีเมล์ : witkeeree@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุชาติ ลิขิตเบญจกุล (ชาติ)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ : 54 หมู่ 4 บ้านห้วยบะบ้า ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130
เบอร์มือถือ : 0613066013
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นนทกร สนิทอักษรวาจา (นนท์)
ปีที่จบ : ุ64   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านแม่ตะละกลาง หมูที่3 เลขที่64 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา
เบอร์มือถือ : 0932890243
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม